İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
Ön Kayıt Sayfası

Kişisel verilerin korunması kanunu hakkında Bilgilendirme


Lütfen Sayfanın Altındaki Onay butonuna kadar okuyunuz.


İZMİR ÖZEL SAİNT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

AMAÇ

1. İşbu belgenin amacı; İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, siz Sayın Velimizin ve velisi olduğu öğrencimizin kişisel verilerini sadece işbu “İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası”nda belirtilen durumlar ile sınırlı olarak, Kanun kapsamında ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, açık rızanıza istinaden kullanacağımız, işleyeceğimiz, saklayacağımız ve üçüncü kişilerle paylaşacağımız konusunda sizi bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME NEDENİ

2. Kişisel verileriniz siz Sayın Velimizin ve öğrencimizin, kimliğinizin tespiti ve öğrencimizin akademik hayatı için gerekli tüm süreçlere (eğitim-öğretim, programlar, etkinlikler, yarışlar, projeler vb…) ilişkin olarak vereceğiniz size ve öğrencimize ait ad-soyadı, doğum tarihi, ev/iş adresi, cep telefonu, e-posta adresi, meslek, fotoğraf-görüntü, okul ücreti için zorunlu banka bilgileri ve benzeri bilgiler ile öğrencilik konumuyla ilgili (YGS/LYS bilgi ve listeleri, öğrenci kütükleri, diploma / transkript bilgileri vb.) diğer bilgilerdir. Okulumuzun koruma önlemi alması yönünden, öğrencimizin -bilinmesi zorunlu- sağlık bilgilerinin işbu belgenin kapsamında olduğunu bildiririz.

Bunların yasayla çizilen çerçevede işlenmesinin nedeni Milli Eğitim mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi olarak hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, elektronik ya da fiziki ortamda işleme amacı doğrultusunda gerekli tüm belgeleri düzenlemek; mevzuat ve otoritelerin zorunlu tuttuğu bilgi saklama ve iletme yükümlülüklerine uymaktır.

SÜRE
3. İşbu belge kapsamındaki veriler, öğrencimizin eğitim süresi boyunca saklanır. Öğrencimizin mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacağı verileri mevzuat uyarınca arşiv kayıtlarında süresiz olarak saklanır.

İNTERNET SİTESİ
4. Velisi bulunduğunuzun öğrencimizin, Okulumuzdaki akademik hayata ilişkin kişisel verileri (ad-soyadı ile birlikte okul, sınıf, tören, gezi, etkinlik fotoğrafları ve benzeri gibi) Okulumuzun resmi internet sayfasında, öğrencimizin kişilik haklarını tam ve eksiksiz olarak koruyacak biçimde yayımlanabilir.  Mezunlarımızın ad-soyadı, üniversiteleri ve mesleki kariyer bilgileri mezunumuz aksini istediğini yazılı olarak bildirene dek Okulumuzun internet sitesinde yayımlanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ:
5. Kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun’un 11. maddesine göre işbu haklarınıza ilişkin bildirimlerinizi ve taleplerinizi izmirsj@izmirsj.k12.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Okulumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIM

6. Okulumuzla paylaştığınız kişisel verileriniz, Okulumuzun sunduğu eğitim-öğretim hizmetini yerine getirmesi için zorunlu olduğu ölçüde üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmekte, işlenebilmekte ve saklanabilmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili açık rızanızın, işbu belgede belirtilen amaçlarla ve Okulumuzun sunduğu eğitim-öğretim hizmeti kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere kişisel veri aktarılmasını kapsadığını bildiririz.

7. Okulumuz işbu belge ile işlediği kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

8. Sayın Velimiz, yukarda sayılan haklarınız saklı olmakla birlikte, işbu Gizlilik Politikası’nı okuyup imzalayarak; size ve velisi bulunduğunuz öğrencimize ait kişisel verilerin İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi tarafından işbu Gizlilik Ve Kişisel Veri Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılması, saklanması ve yurtiçindeki/yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılması konularında açık rızanız olduğunu kabul etmektesiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerim ile ilgili sahip olduğum haklar konusunda açıkça bilgilendirildim ve İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası’nı kabul ediyorum.